Sentence to think about :  
Ludzie mają niezwykłą potrzebę szukania diabła w innych, żeby nie musieć dostrzegać go w sobie samych.
   Javier Cercas

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Teksty liturgiczne - Liturgia Uprzednio Po�wi�conych Dar�w

LITURGIA UPRZEDNIO PO�WI�CONYCH DAR�W

 

Nazywana r�wnie� Liturgi� �w. Grzegorza Dialogosa, Papie�a Rzymskiego.

 

(Missa Praesanctificatorum)

 

Rozpocz�cie Liturgii

 

Po ubraniu szat liturgicznych w kolorze czerwonym albo innym ciemnym kolorze kap�an (i diakon) udaje si� przed o�tarz, poczym wszyscy (tak duchowni jak i wierni) odmawiaj� modlitw� �w. Efrema Syryjczyka:

Kap�an (unosi r�ce w g�r� w ge�cie b�agalnym):

Panie i W�adco �ycia mojego,

ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. (wszyscy pok�on do ziemi)

Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. (wszyscy pok�on do ziemi)

Tak, Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego,

albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy pok�on do ziemi)

Nast�pnie wszyscy wykonuj� 12 zwyczajnych pok�on�w, podczas kt�rych sam kap�an m�wi:

Kap�an: Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu. (1, 4, 7 i 10 pok�on)

Bo�e, oczy�� mnie z grzech�w moich i zmi�uj si� nade mn�. (2, 5, 8 i 11 pok�on)

Bez miary nagrzeszy�em, Panie, przebacz mi. (3, 6, 9 i 12 pok�on)

Potem kap�an jeszcze raz m�wi:

Kap�an:Panie i W�adco �ycia mojego, ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego, albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy jedenpok�on do ziemi)

 

Nast�pnie kap�an (i diakon) wykonuje 3 zwyczajne pok�ony, m�wi�c cicho za ka�dym razem:

Kap�an: Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu.

 

Kap�an czyni znak krzy�a Ewangeli� nad z�o�onym antymensionem (korpora�em), �piewaj�c:

Kap�an: B�ogos�awione jest Kr�lestwo Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, w ka�dym czasie, teraz i zawsze i na wieki wiek�w.

 

Wierni: Amen.

1. Przyjd�cie, pok�o�my si� Kr�lowi, naszemu Bogu. (zwyczajny pok�on i znak krzy�a)

2. Przyjd�cie, pok�o�my si� Chrystusowi Kr�lowi, naszemu Bogu. (zwyczajny pok�on i znak krzy�a)

1. Przyjd�cie, pok�o�my si� i upadnijmy przed samym Panem Jezusem Chrystusem, Kr�lem i Bogiem naszym. (zwyczajny pok�on i znak krzy�a)

 

Psalm 103 (104)

 

2. B�ogos�aw, duszo moja, Pana! O Bo�e m�j, Panie, jeste� bardzo wielki!

1. Odziany we wspania�o�� i majestat, �wiat�em okryty jak p�aszczem.

2. Rozpostar�e� niebo jak namiot, wznios�e� swe komnaty nad wodami.

1. Za rydwan masz ob�oki, przechadzasz si� na skrzyd�ach wiatru.

2. Jako swych pos��w u�ywasz wichry, jako s�ugi ‑ ogie� i p�omienie.

1. Umocni�e� ziemi� w jej podstawach: na wieki wiek�w si� nie zachwieje.

2. Jak szat� okry�e� j� Wielk� Otch�ani�, stan�y wody ponad g�rami.

1. Musia�y ucieka� wobec Twej gro�by, na g�os Twego grzmotu popad�y w przera�enie.

2. Wznios�y si� na g�ry, opad�y na doliny, na miejsce, kt�re� im naznaczy�.

1. Zakre�li�e� granic�, kt�rej nie przekraczaj�, nigdy nie wr�c�, by zala� ziemi�.

2. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co po�r�d g�r si� s�cz�:

1. Poj� one wszelkie zwierz�ta polne, tam dzikie os�y gasz� swe pragnienie;

2. Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomi�dzy ga��zi g�os sw�j wydaje.

1. Z Twoich komnat nawadniasz g�ry, aby owocem Twych dzie� nasyci� ziemi�.

2. Ka�esz rosn�� trawie dla byd�a i ro�linom, by cz�owiekowi s�u�y�y,

1. Aby z roli dobywa� chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie,

2. By rozpogadza� twarze oliw�, by serce ludzkie chleb krzepi�.

1. Drzewa Pana maj� wody do syta, cedry Libanu, kt�re zasadzi�, tam ptactwo zak�ada 1. gniazda,

2. Na cyprysach s� domy bocian�w, wysokie g�ry dla kozic, a ska�y s� kryj�wk� dla borsuk�w.

1. Ty� stworzy� ksi�yc, aby czas wskazywa�; s�o�ce pozna�o sw�j zach�d.

2. Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej kr��y wszelki zwierz le�ny.

1. Lwi�tka rycz� za �upem, domagaj� si� �eru od Boga.

2. Gdy s�o�ce wzejdzie, wracaj� i k�ad� si� w swych legowiskach.

1. Cz�owiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego a� do wieczora.

2. Jak liczne s� dzie�a Twoje, Panie! Ty wszystko m�drze uczyni�e�: ziemia jest pe�na Twych stworze�.

1. Oto morze wielkie, d�ugie i szerokie, a w nim jest bez liku �yj�tek i zwierz�t wielkich i ma�ych.

2. Tamt�dy w�druj� okr�ty, i Lewiatan, kt�rego stworzy�e� na to, aby w nim igra�.

1. Wszystko to czeka na Ciebie, by� da� im pokarm we w�a�ciwym czasie.

2. Gdy im udzielasz, zbieraj�; gdy r�k� sw� otwierasz, syc� si� dobrami.

1. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadaj� w niepok�j; gdy im oddech odbierasz, marniej� i powracaj� do swojego prochu.

2. Stwarzasz je, gdy �lesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi.

1. Niech chwa�a Pana trwa na wieki: niech Pan si� raduje z dzie� swoich.

2. Na ziemi� patrzy, a ona dr�y; dotyka g�r, a one dymi�.

1. P�ki mego �ycia, chc� �piewa� Panu i gra� mojemu Bogu, p�ki mi �ycia starczy.

2. Niech mi�a Mu b�dzie pie�� moja, b�d� radowa� si� w Panu.

1. Niech znikn� z ziemi grzesznicy i niech ju� nie b�dzie wyst�pnych! B�ogos�aw, duszo moja, Pana!

 

W czasie �piewu psalmu 103 (104) kap�an z odkryt� g�ow� stoi przed ikonostasem i po cichu odmawia modlitwy wieczorne:

Kap�an:

Niemilkn�cymi pie�niami i nieustannymi hymnami opiewany przez �wi�te Pot�gi, nape�nij usta nasze uwielbieniem Ciebie, aby�my oddawali chwa�� imieniu Twojemu. I daj nam udzia� i dziedzictwo ze wszystkimi, kt�rzy prawdziwie odczuwaj� boja�� wobec Ciebie i zachowuj� Twoje przykazania przez modlitwy �wi�tej Bogurodzicy i wszystkich �wi�tych Twoich. Albowiem Tobie nale�y si� wszelka chwa�a, cze�� i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wek�w. Amen.

B�ogos�awiony jeste�, Panie Bo�e wszechmog�cy, kt�ry znasz my�li ludzkie i wiesz, czego nam potrzeba znacznie lepiej ni� kiedy my sami prosimy albo rozumiemy. Sam mi�uj�cy cz�owieka Kr�lu, we wszystkim Dobry, zaspok�j nas wielo�ci� szczodrobliwo�ci Twoich, aby�my z czystym sumieniem przyzywali �wi�tego imienia Twego. I nie w�d� nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z�ego i dzi�ki opatrzno�ci Twojej wszystko ku po�ytkowi naszemu nam uczy�. Albowiem Tobie nale�y si� wszelka chwa�a, cze�� i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wek�w. Amen.

Panie, Panie, kt�ry wszystko dzier�ysz w swojej przeczystej d�oni, kt�ry wszystko znosisz ciepliwie dla nas i kajasz si� za nieprawo�ci nasze, wspomnij szczodrobliwo�ci Twoje i mi�osierdzie Twoje, nawied� nas z Twoj� �ask� i daj nam unikn�� w ko�cu dzisiejszego dnia z jej pomoc� r�nych podst�p�w z�ego i �ycie nasze uczy� bezpiecznym dzi�ki �asce naj�wi�tszego Twego Ducha. Przez mi�osierdzie i mi�o�� do cz�owieka Jednorodzonego Twojego Syna, z kt�rym b�ogos�awiony jeste�, z prze�wi�tym i dobrym, i o�ywiaj�cym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w. Amen.

Bo�e wielki i wspania�y, kt�ry za spraw� niewys�owionej �aski i cennego zamys�u wszystkim kierujesz i dobra �wiata nam powierzy�e� i da�e� nam por�k� obiecanego Kr�lestwa dzi�ki darowanym nam dobrom. Ty sprawi�e�, �e podczas cz�ci dnia, kt�ra przemin��a, uchylali�my si� od wszelkiego z�a. Daj nam i koniec tego dnia nienagannie zako�czy� wobec �wi�tej chwa�y Twojej, opiewaj�c Ciebie, jedynego dobrego i mi�uj�cego cz�owieka Boga naszego. Albowiem Ty jeste� Bogiem naszym i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchwi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w. Amen.

Bo�e wielki i najwy�szy, kt�ry jako jedyny posiadasz nie�miertelno�� i mieszkasz w niedost�pnej �wiat�o�ci, kt�ry wszelkie stworzenie uczyni�e� w m�dro�ci, kt�ry oddzieli�e� �wiat�o�� od ciemno�ci i naznaczy�e� s�o�ce, aby rz�dzi�o dniem, a ksi�yc i gwiazdy, aby rz�dzi�y noc�. Ty, kt�ry uczyni�e� nas grzesznych godnymi i w obecnym czasie stan�� przed obliczem Twoim w chwale i zanosi� Tobie wieczorn� pie�� pochwaln�. Sam, mi�uj�cy cz�owieka Panie, uczy� modlitw� nasz� jak kadzid�o przed Tob� i przyjmij j� jak przyjemny zapach. Racz da� nam spokojny ten wiecz�r i nadchodz�c� noc, odziej nas w zbroj� �wiat�o�ci, wyzw�l nas od strachu nocnego i wszelkiej rzeczy, kt�ra z ciemno�ci si� wy�ania. I oddaruj snem, kt�rego Ty udzieli�e� ku spoczynkowi naszej s�abo�ci, wolnym od wszelkiej diabelskiej u�udy. Tak, W�adco, Dawco d�br, aby�my i my w nocy na pos�aniach naszych kajali si� i wspominali w nocy imi� Twoje, i o�wieceni rozmy�laniem nad Twoimi przykazaniami, powstali w duchowej rado�ci, aby uwielbia� Twoj� dobro�. Aby�my modlitwy i pro�by Twojemu mi�osierdziu przynie�li za przewinienia nasze i wszystkich ludzi Twoich, kt�rych przez modlitwy Bogurodzicy w mi�osierdziu nawiedzasz. Albowiem Ty dobrym i mi�uj�cym cz�owieka Bogiem jeste�, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w. Amen.

 

Antyfona:

S�o�ce pozna�o zach�d sw�j. Mrok sprowadzasz i noc nastaje.

Jak liczne s� dzie�a Twoje, Panie! Ty wszystko m�drze uczyni�e�.

 

Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu,

Teraz i zawsze i na wieki wiek�w. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwa�a Tobie, Bo�e. (3 razy)

 

Wielka ektenia

 

Diakon: W pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

Diakon:

·O pok�j z wysoka i o zbawienie dusz naszych, do Pana m�dlmy si�.

·O pok�j na ca�ym �wiecie, o dobry stan �wi�tych Ko�cio��w Bo�ych i o zjednoczenie wszystkich, do Pana m�dlmy si�.

·Za �wi�t� �wi�tyni� t� i za tych, kt�rzy z wiar�, pobo�no�ci� i boja�ni� Bo�� wchodz� do niej, do Pana m�dlmy si�.

·Za �wi�tobliwego Ojca naszego NN Papie�a Rzymskiego, Wielce B�ogos�awionego Patriarch� naszego NN,Przewielebnego Arcybiskupa i Metropolit� naszego NN, mi�uj�cego Boga Biskupa NN, wielebnych prezbiter�w, w Chrystusie diakon�w, za ca�y kler i lud, do Pana m�dlmy si�.

·Za chroniony przez Boga nar�d nasz, w�adze rz�dowe i ca�e wojsko, do Pana m�dlmy si�.

·Za miasto to (lub wie� t�, lub klasztor ten), za ka�de miasto, kraj i tych, kt�rzy z wiar�zamieszkuj� w nich, do Pana m�dlmy si�.

·O sprzyjaj�c� pogod�, o obfito�� p�od�w ziemi i czasy spokojne, do Pana m�dlmy si�.

·Za �egluj�cych, podr�uj�cych, chorych, cierpi�cych i uwi�zionych, i o zbawienie ich, do Pana m�dlmy si�.

·O wyzwolenie si� nasze od wszelkiego utrapienia, gniewu, biedy i niedostatku, do Pana m�dlmy si�.

·Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Prze�wi�t�, przeczyst�, przeb�ogos�awion�, przes�awn� Pani nasz� Bogurodzic� i zawsze Dziewic� Maryj� ze wszystkimi �wi�tymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an: Albowiem Tobie nale�y si� wszelka chwa�a, cze�� i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Pie�ni stopni:

1 antyfona: psalmy od 119 (120) do 123 (124)

 

W czasie antyfon kap�an wyci�ga z tabernakulum naczynie liturgiczne z Cia�em Pa�skim i k�adzie je na o�tarzu. Nast�pnie umieszcza Cia�o Pa�skie na patenie (dyskosie), nic nie m�wi�c. Potem okadziwszy gwiazd� i pokrowiec przykrywa nimi Cia�o Pa�skie, nic nie m�wi�c. P�niej kap�an obchodz�c o�tarz doko�a, okadza go. Nast�pnie uczyniwszy jeden pok�on do ziemi, kap�an przenosi Cia�o Pa�skie na o�tarz boczny (tzw. proskomydyjnik), na kt�rym kontynuuje przygotowanie uprzednio po�wi�conych Dar�w, czyli tzw. proskomidi�. Po umieszczeniu pateny (dyskosu) z Cia�em Pa�skim na bocznym o�tarzu (proskomydyjniku), kap�an wlewa do kielicha wino i odrobin� wody, nic nie m�wi�c. I wzi�wszy kadzielnic�, okadza pokrowce i jednym z nich przykrywa kielich, a drugim (wi�kszym, zwanym wozduchem) paten� (dyskos) i kielich, wypowiadaj�c jedynie s�owa: “Przez modlitwy �wi�tych ojc�w naszych, Panie Jezu Chryste, Bo�e nasz, zmi�uj si� nad nami”. �adnej innej modlitwy kap�an nie odmawia, poniewa� jest to Ofiara uprzednio po�wi�cona i dokonana.

 

Lektor:

Psalm (119) 120:

Do Pana w swoim utrapieniu wo�a�em i wys�ucha� mnie.

Panie, uwolnij moje �ycie od warg k�amliwych i od podst�pnego j�zyka!

C� tobie B�g uczyni lub co ci dorzuci, podst�pny j�zyku?

Ostre strza�y mocarza i w�gle z janowca.

Biada mi, �e przebywam w Meszek i mieszkam pod namiotami Kedaru!

Zbyt d�ugo mieszka�a moja dusza z tymi, co nienawidz� pokoju.

Gdy ja m�wi� o pokoju, tamci pr� do wojny.

Psalm 120 (121)

Wznosz� swe oczy ku g�rom: Sk�d�e nadejdzie mi pomoc?

Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzy� niebo i ziemi�.

On nie pozwoli zachwia� si� twej nodze ani si� zdrzemnie Ten, kt�ry ci� strze�e.

Oto nie zdrzemnie si� ani nie za�nie Ten, kt�ry czuwa nad Izraelem.

Pan ci� strze�e, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.

Za dnia nie porazi ci� s�o�ce ni ksi�yc w�r�d nocy.

Pan ci� uchroni od z�a wszelkiego: czuwa nad twoim �yciem.

Pan b�dzie strzeg� twego wyj�cia i przyj�cia teraz i po wszystkie czasy.

Psalm 121 (122)

Uradowa�em si�, gdy mi powiedziano: P�jdziemy do domu Pa�skiego!

Ju� stoj� nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem,

Jeruzalem, wzniesione jako miasto g�sto i �ci�le zabudowane.

Tam wst�puj� pokolenia, pokolenia Pa�skie, wed�ug prawa Izraela, aby wielbi� imi� Pa�skie.

Tam ustawiono trony s�dziowskie, trony domu Dawida.

Pro�cie o pok�j dla Jeruzalem, niech za�ywaj� pokoju ci, kt�rzy ciebie mi�uj�!

Niech pok�j b�dzie w twoich murach, a bezpiecze�stwo w twych pa�acach!

Przez wzgl�d na moich braci i przyjaci� b�d� m�wi�: Pok�j w tobie!

Przez wzgl�d na dom Pana, Boga naszego, b�d� si� modli� o dobro dla ciebie.

Psalm 122 (123)

Do Ciebie wznosz� me oczy, kt�ry mieszkasz w niebie.

Oto jak oczy s�ug s� zwr�cone na r�ce ich pan�w i jak oczy s�u��cej na r�ce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dop�ki si� nie zmi�uje nad nami.

Zmi�uj si� nad nami, Panie, zmi�uj si� nad nami, bo wzgard� jeste�my nasyceni.

Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialc�w i wzgard� pysza�k�w.

Psalm 123 (124)

Gdyby Pan nie by� po naszej stronie ‑ niech to ju� przyzna Izrael ‑

gdyby Pan nie by� po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali,

wtedy po�kn�liby nas �ywcem, gdy ich gniew przeciw nam zap�on��:

w�wczas zatopi�aby nas woda, przep�yn��by nad nami potok;

w�wczas przela�yby si� nad nami wezbrane wody.

B�ogos�awiony Pan, kt�ry nas nie wyda� na pastw� ich z�bom.

Dusza nasza jak ptak si� wyrwa�a z sid�a ptasznik�w, sid�o si� porwa�o, a my jeste�my wolni.

Nasza pomoc jest w imieniu Pana, kt�ry stworzy� niebo i ziemi�.

Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu,

Teraz i zawsze i na wieki wiek�w. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwa�a Tobie, Bo�e. (3 razy)

 

Ma�a ektenia

 

Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej pro�bie)

·Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Prze�wi�t�, przeczyst�, przeb�ogos�awion�, przes�awn� Pani nasz� Bogurodzic� i zawsze Dziewic� Maryj� ze wszystkimi �wi�tymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Panie, szczodrobliwy i mi�osierny, nieskory do gniewu i wielce mi�o�ciwy, us�ysz modlitwy nasze i zwa� na g�os pro�by naszej, uczy� z nami cud ku rozszerzaniu dobra, skieruj nas na �cie�k� Twoj�, aby�my chodzili w prawdzie Twojej. Rozraduj serca nasze, aby�my odnosili si� z szacunkiem do imienia Twojego �wi�tego, bo jeste� wielki i czynisz cuda. Ty jeste� Bogiem jedynym i nie ma podobnego Tobie pomi�dzy bogami, Panie: pot�ny w mi�o�ci i dobry we wszechmocy, aby pomaga� i pociesza�, i zbawia� wszystkich, kt�rzy pok�adaj� nadziej� w imieniu �wi�temu Twojemu.

Kap�an (dono�nie): Albowiem Twoja jest w�adza i Twoje jest Kr�lestwo, i pot�ga i chwa�a, Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

2 antyfona: psalmy od 124 (125) do 128 (129)

 

Lektor:

Psalm 124 (125)

Ci, kt�rzy Panu ufaj�, s� jak g�ra Syjon, co si� nie porusza, ale trwa na wieki.

G�ry otaczaj� Jeruzalem: tak Pan otacza sw�j lud i teraz, i na wieki.

Bo nie zaci��y bezbo�ne ber�o nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyci�gali r�k swoich ku nieprawo�ci.

Panie, dobrze czy� dobrym i ludziom prawego serca!

A tych, co schodz� na kr�te swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze z�oczy�cami: pok�j nad Izraelem!

Psalm 125 (126)

Gdy Pan odmieni� los Syjonu, byli�my jak we �nie.

Wtedy usta nasze by�y pe�ne �miechu, a j�zyk wo�a� pe�en rado�ci. Wtedy m�wiono mi�dzy poganami: Wielkodusznie post�pi� z nimi Pan!

Wielkodusznie post�pi� Pan z nami: stali�my si� rado�ni.

Odmie� nasz los, o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb.

Kt�rzy we �zach siej�, ��� b�d� w rado�ci.

Post�puj� naprz�d w�r�d p�aczu, nios�c ziarno na zasiew: Z powrotem przychodz� w�r�d rado�ci, przynosz�c swoje snopy.

Psalm 126 (127)

Je�eli Pan domu nie zbuduje, na pr�no si� trudz� ci, kt�rzy go wznosz�. Je�eli Pan miasta nie ustrze�e, stra�nik czuwa daremnie.

Daremnym jest dla was wstawa� przed �witem, wysiadywa� do p�na ‑ dla was, kt�rzy jecie chleb zapracowany ci�ko; tyle daje On i we �nie tym, kt�rych mi�uje.

Oto synowie s� darem Pana, a owoc �ona nagrod�.

Jak strza�y w r�ku wojownika, tak synowie za m�odu zrodzeni.

Szcz�liwy m��, kt�ry nape�ni� nimi sw�j ko�czan. Nie zawstydzi si�, gdy b�dzie rozprawia� z nieprzyjaci�mi w bramie.

Psalm 127 (128)

Szcz�liwy ka�dy, kto boi si� Pana, kt�ry chodzi Jego drogami!

Bo z pracy r�k swoich b�dziesz po�ywa�, b�dziesz szcz�liwy i dobrze ci b�dzie.

Ma��onka twoja jak p�odny szczep winny we wn�trzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki doko�a twojego sto�u.

Oto takie b�ogos�awie�stwo dla m�a, kt�ry boi si� Pana.

Niechaj ci� Pan b�ogos�awi z Syjonu, ogl�daj pomy�lno�� Jeruzalem przez ca�e swe �ycie.

Ogl�daj dzieci twoich syn�w. Pok�j nad Izraelem!

Psalm 128 (129)

Bardzo mnie gn�bili od mojej m�odo�ci ‑ niech powie Izrael ‑

bardzo mnie gn�bili od mojej m�odo�ci, lecz nie zdo�ali mnie przem�c.

Poorali m�j grzbiet oracze, wy��obili d�ugie bruzdy.

Sprawiedliwy za� Pan pozrywa� wi�zy wyst�pnych.

Niech si� zawstydz� i odst�pi� wszyscy, co nienawidz� Syjonu.

Niech si� stan� jak trawa na dachu, kt�ra usycha, zanim j� wypleni�.

Nie nape�ni ni� kosiarz swej r�ki ani ten, co zbiera snopy ‑ swojego zanadrza.

Nie powiedz� tak�e przechodnie: B�ogos�awie�two Pa�skie nad wami! B�ogos�awimy wam w imi� Pana!

Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu,

Teraz i zawsze i na wieki wiek�w. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwa�a Tobie, Bo�e. (3 razy)

 

Ma�a ektenia

 

Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej pro�bie)

·Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Prze�wi�t�, przeczyst�, przeb�ogos�awion�, przes�awn� Pani nasz� Bogurodzic� i zawsze Dziewic� Maryj� ze wszystkimi �wi�tymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Panie, nie pot�piaj nas w Twojej zapalczywo�ci, ani w gniewie Twoim nie karz nas, ale post�puj z nami wed�ug mi�osierdzia Twego, lekarzu i uzdrowicielu dusz naszych. Skieruj nas do przystani woli Twojej. O�wie� oczy serc naszych ku poznaniu Twojej prawdy i uczy� koniec tego dnia spokojnym i bezgrzesznym, i ca�y czas �ycia naszego przez modlitwy Bogurodzicy i wszystkich �wi�tych.

Kap�an (dono�nie): Albowiem Ty jeste� dobrym i mi�uj�cym cz�owieka Bogiem, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

3 antyfona: psalmy 129 (130) do 133 (134)

 

Lektor:

Psalm 129 (130)

Z g��boko�ci wo�am do Ciebie, Panie,

o Panie, s�uchaj g�osu mego! Nak�o� swoich uszu ku g�o�nemu b�aganiu mojemu!

Je�li zachowasz pami�� o grzechach, Panie, Panie, kt� si� ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci� otaczano boja�ni�.

W Panu pok�adam nadziej�, nadziej� �ywi moja dusza: oczekuj� na Twe s�owo.

Dusza moja oczekuje Pana bardziej ni� stra�nicy �witu, bardziej ni� stra�nicy �witu.

Niech Izrael wygl�da Pana. U Pana bowiem jest �askawo�� i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzech�w.

Psalm 130 (131)

Panie, moje serce si� nie pyszni i oczy moje nie s� wynios�e. Nie goni� za tym, co wielkie, albo co przerasta moje si�y.

Przeciwnie: wprowadzi�em �ad i spok�j do mojej duszy. Jak niemowl� u swej matki, jak niemowl� ‑ tak we mnie jest moja dusza.

Izraelu, z�� w Panu nadziej� odt�d i a� na wieki!

Psalm 131 (132)

Pami�taj, Panie, Dawidowi ca�y trud jego:

o tym, jak z�o�y� przysi�g� przed Panem, zwi�za� si� �lubem przed Mocnym Jakuba:

Nie wejd� do mieszkania w moim domu, nie wst�pi� na pos�anie mego �o�a,

nie u�ycz� snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,

p�ki nie znajd� miejsca dla Pana, mieszkania ‑ Mocnemu Jakuba.

Oto�my s�yszeli w Efrata o arce, znale�li�my j� na polach Jaaru.

Wejd�my do Jego mieszkania, padnijmy przed podn�kiem st�p Jego!

Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pe�na chwa�y!

Niech si� kap�ani Twoi odziej� w sprawiedliwo��, a Twoi czciciele niech si� raduj�!

Przez wzgl�d na s�ug� Twojego, Dawida, nie odtr�caj oblicza Twego pomaza�ca!

Pan zaprzysi�g� Dawidowi trwa�� obietnic�, od kt�rej nie odst�pi: Potomstwo z ciebie zrodzone posadz� na twoim tronie.

Je�eli zachowaj� twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, kt�rych im udziel�, tak�e ich synowie na wieki zasi�d� na twoim tronie.

Pan bowiem wybra� Syjon, tej siedziby zapragn�� dla siebie:

To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu b�d� mieszka�, bo tego pragn��em dla siebie.

B�d� szczodrze b�ogos�awi� jego zasobom, jego ubogich nasyc� chlebem.

Jego kap�an�w odziej� zbawieniem, a ci, kt�rzy go prawdziwie mi�uj�, b�d� si� radowa�.

Wzbudz� tam moc dla Dawida, zgotuj� �wiat�o dla mego pomaza�ca!

Odziej� wstydem jego nieprzyjaci�, a nad nim zab�y�nie jego korona.

Psalm 132 (133)

Oto jak dobrze i jak mi�o, gdy bracia mieszkaj� razem;

jest to jak wyborny olejek na g�owie, kt�ry sp�ywa na brod�, brod� Aarona, kt�ry sp�ywa na brzeg jego szaty

jak rosa Hermonu, kt�ra spada na g�r� Syjon: bo tam udziela Pan b�ogos�awie�stwa, �ycia na wieki.

Psalm 133 (134)

Oto b�ogos�awcie Pana, wszyscy s�udzy Pa�scy, kt�rzy trwacie nocami w domu Pa�skim.

Wznie�cie r�ce wasze ku Miejscu �wi�temu i b�ogos�awcie Pana!

Niechaj ci� Pan b�ogos�awi z Syjonu, Ten, kt�ry uczyni� niebo i ziemi�!

Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu,

Teraz i zawsze i na wieki wiek�w. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwa�a Tobie, Bo�e. (3 razy)

 

Ma�a ektenia

 

Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej pro�bie)

·Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Prze�wi�t�, przeczyst�, przeb�ogos�awion�, przes�awn� Pani nasz� Bogurodzic� i zawsze Dziewic� Maryj� ze wszystkimi �wi�tymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Panie, Bo�e nasz, wspomnij nas grzesznych i niepotrzebnych s�ug Twoich, gdy przyzywamy �wi�te i uwielbiane imi� Twoje, i nie zawied� nas oczekuj�cych na mi�osierdzie Twoje, ale udziel nam, Panie, wszystkiego, o co prosimy do zbawienia i uczy� nas, aby�my mi�owali i odnosili si� z szacunkiem do Ciebie z ca�ego serca naszego i czynili we wszystkim Twoj� wol�.

Kap�an: Albowiem Ty jeste� Bogiem naszym, Bogiem, kt�ry okazuje mi�osierdzie i zbawia, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Psalm 140 (141) i 141 (142)

 

Psalm 140 (141)

Panie, do Ciebie wo�am, wys�uchaj mnie. Wys�uchaj mnie, Panie.

Panie, do Ciebie wo�am, wys�uchaj mnie. Us�ysz g�os mojej modlitwy, gdy wo�am do Ciebie. Wys�uchaj mnie, Panie.

Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich ‑ ofiara wieczorna! Wys�uchaj mnie, Panie.

1. Postaw, Panie, stra� moim ustom i wart� przy bramie warg moich

2. Mojego serca nie sk�aniaj do z�ego s�owa, do pope�niania czyn�w niegodziwych,

1. Bym nigdy z lud�mi, co czyni� nieprawo��, nie jad� ich potraw wybornych.

2. Niech sprawiedliwy mi� bije: to czyn mi�o�ci; olejek wyst�pnego niech nigdy nie ozdabia mojej g�owy!

1. Nieustannie przeciwstawiam sw� modlitw� ich z�o�ci. Popadli w moc Ska�y ich s�dziowie.

2. I us�yszeli, jak �agodne by�y moje s�owa, jak kamie� m�y�ski rozbija si� o ziemi�, tak rozrzucono ich ko�ci nad czelu�ci� Szeolu.

1. Do Ciebie bowiem, Panie m�j, Panie, zwracam moje oczy; do Ciebie si� uciekam: Ty nie gub mej duszy.

2. Strze� mnie od sid�a, kt�re zastawili ma mnie, i od pu�apek z�oczy�c�w.

1. Niechaj wyst�pni wpadn� w swoje sieci, podczas gdy ja ujd� ca�o.

Psalm 141 (142)

2. G�o�no wo�am do Pana, g�o�no b�agam Pana.

1. Wylewam przed Nim sw� trosk�, wyjawiam przed Nim sw� udr�k�.

2. Gdy duch m�j we mnie ustaje, Ty znasz moj� �cie�k�.

1. Na drodze, po kt�rej krocz�, ukryli na mnie sid�o.

2. Ogl�dam si� w prawo i patrz�: a nie ma nikogo, kto by mia� wzgl�d na mnie.

1. Znik�a dla mnie mo�no�� pomocy, nie ma nikogo, kto by dba� o moje �ycie.

2. Do Ciebie wo�am, o Panie, m�wi�: Ty jeste� moj� ucieczk�, udzia�em moim w ziemi �yj�cych.

1. Zwa� na moje wo�anie, bo jestem bardzo s�aby.

2. Wybaw mi� od prze�ladowc�w, gdy� s� ode mnie mocniejsi.

na 10 stychyr:

(1.) Wyprowad� mnie z wi�zienia, bym dzi�kowa� imieniu Twojemu.

(stychyra)

(2.) Otocz� mnie sprawiedliwi, gdy oka�esz mi dobro�.

na 8 stychyr:

 

Psalmy 129 (130) i 116 (117)

ze stychyrami

 

Psalm 129 (130)

(1.) Z g��boko�ci wo�am do Ciebie, Panie, o Panie, s�uchaj g�osu mego!

(stychyra)

(2.) Nak�o� swoich uszu ku g�o�nemu b�aganiu mojemu!

na 6 stychyr:

(1.) Je�li zachowasz pami�� o grzechach, Panie, Panie, kt� si� ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia.

(stychyra)

(2.) W Panu pok�adam nadziej�, nadziej� �ywi moja dusza: oczekuj� na Twe s�owo.

na 4 stychyry:

(1.) Bardziej ni� stra�nicy �witu, bardziej ni� stra�nicy �witu dusza moja oczekuje Pana. Niech Izrael wygl�da Pana.

(stychyra)

(2.) U Pana bowiem jest �askawo�� i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzech�w.

na 2 stychyry:

Psalm 116 (117)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wys�awiajcie Go, wszystkie ludy.

(stychyra)

AlbowiemJego �askawo�� nad nami pot�na, a wierno�� Pa�ska trwa na wieki.

(stychyra)

Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu (stychyra lub od razu “teraz i zawsze”)

Teraz i zawsze, i nawieki wiek�w. Amen. (stychyra lub dogmat).

 

 

 

Ma�e Wej�cie

z kadzid�em lub z Ewangeli�

 

Je�li podczas Liturgii Uprzednio Po�wi�conych Dar�w b�dzie czytana Ewangelia, w�wczas podczas Ma�ego Wej�cia wnosi si� Ewangeli�. Je�li nie b�dzie czytana Ewangelia, w�wczas wnosi si� kadzid�o.

 

Kap�an (cicho odmawia modlitw� Wej�cia): Wieczorem i rano, i w po�udnie, chwalimy, b�ogos�awimy, dzi�ki sk�adamy i modlimy si� do Ciebie, W�adco wszystkich, mi�uj�cy cz�owieka Panie. Spraw, aby nasza modlitwa wznios�a si� do Ciebie jak kadzid�o i nie w�d� serc naszych do z�ych s��w albo my�li, ale zbaw nas od wszystkiego, co wiedzie do zasadzki dusze nasze, bo do Ciebie, Panie, Panie, zwracamy oczy nasze, i w Tobie pok�adamy nadziej�, nie zawied� nas, Bo�e nasz. Albowiem Tobie nale�y si� wszelka chwa�a, cze�� i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w. Amen.

 

Diakon: M�dro��! Sta�my prosto!

Wierni:�wiat�o�cipogodna,

�wi�tej chwa�y,

nie�miertelnego Ojca niebieskiego,

�wi�tego b�ogos�awionego,

Jezu Chryste!

Przyszed�szy na zach�d s�o�ca

i ujrzawszy zorz� wieczorn�,

wys�awiamy Ojca, Syna i Ducha �wi�tego, Boga.

Godzien jeste�

przez wszystkie czasy

by� wys�awiany g�osami pobo�nymi,

Synu Bo�y,

kt�ry �ycie dajesz ca�emu �wiatu

i dlatego �wiat ca�y Ciebie wys�awia.

Prokimenony i czytania z ksi�g Starego Testamentu

 

Diakon: B�d�my uwa�ni.

Kap�an: Pok�j + wszystkim.

Diakon: M�dro��. B�d�my uwa�ni.

Nast�puje 1. prokimenon, czyli kr�tki psalm responsoryjny

Diakon: M�dro��!

Lektor: Z ksi�gi Rodzaju czytanie. (W Wielkim Tygodniu: Z ksi�gi Wyj�cia czytanie)

Diakon: B�d�my uwa�ni.

Lektor czyta czytanie.

Po czytaniu nst�puje 2. prokimenon.

[Diakon do kap�ana: Rozkazujcie!]

Kap�an trzymaj�c �wiec� i kadzielnic� obydwoma r�kami czyni znak krzy�a w kierunku o�tarza, �piewaj�c:

Kap�an: M�dro��! Sta�my prosto!

Nast�pnie odwraca si� w kierunku wiernych i czyni znak krzy�a �wieczk� i kadzielnic�, �piewaj�c:

Kap�an: �wiat�o Chrystusa + o�wieca wszystkich!

Po tych s�owach wierni wykonuj� trzy pok�ony do ziemi.

Lektor: Z ksi�gi Przys��w czytanie. (W Wielkim Tygodniu: Z ksi�gi Hioba czytanie)

Diakon: B�d�my uwa�ni.

Je�li na drugi dzie� obchodzi si� �wi�to, w�wczas czyta si� po powy�szych czytaniach trzy inne czytania ze Starego Testamentu.

Po zako�czeniu ostatniego czytania ze Starego Testamentu kap�an b�ogos�awi lektora, m�wi�c:

Kap�an: Pok�j+ tobie.

Lektor: I duchowi twojemu.

Diakon: M�dro��!

 

�piew “Niech moja modlitwa” - Ps 140 (141), 1-4b

 

Wszyscy wierni kl�kaj�.

Kap�an (i diakon) stoi i kadzi o�tarz, �piewaj�c: Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

Kap�an (i diakon) kl�ka. Wierni powstaj� i �piewaj�:

Wierni: Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

Wierni kl�kaj�. Kap�an (i diakon) wstaje i kadzi o�tarz, �piewaj�c:

Kap�an (i diakon): Panie, do Ciebie wo�am, wys�uchaj mnie. Us�ysz g�os mojej modlitwy, gdy wo�am do Ciebie.

Kap�an (i diakon) kl�ka. Wierni powstaj� i �piewaj�:

Wierni:Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

Wierni kl�kaj�. Kap�an (i diakon) wstaje i kadzi o�tarz, �piewaj�c:

Kap�an (i diakon):Postaw, Panie, stra� moim ustom i wart� przy bramie warg moich.

Kap�an (i diakon) kl�ka. Wierni powstaj� i �piewaj�:

Wierni: Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

Wierni kl�kaj�. Kap�an (i diakon) wstaje i kadzi o�tarz, �piewaj�c:

Kap�an (i diakon): Mojego serca nie sk�aniaj do z�ego s�owa, do pope�niania czyn�w niegodziwych.

Kap�an (i diakon) kl�ka. Wierni powstaj� i �piewaj�:

Wierni: Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�; wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

Wierni kl�kaj�. Kap�an (i diakon) wstaje i kadzi o�tarz, �piewaj�c:

Kap�an (i diakon): Niech dope�ni si� modlitwa moja jak kadzid�o przed Tob�.

Kap�an (i diakon) kl�ka. Wierni powstaj� i �piewaj�:

Wierni: wzniesienie r�k moich- ofiara wieczorna.

 

Nast�pnie wszyscy odmawiaj� modlitw� �w. Efrema Syryjczyka:

Kap�an (unosi r�ce w g�r� w ge�cie b�agalnym):

Panie i W�adco �ycia mojego, ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. (wszyscy pok�on do ziemi)

Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. (wszyscy pok�on do ziemi)

Tak, Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego,

albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy pok�on do ziemi)

Nast�pnie wszyscy wykonuj� 12 zwyczajnych pok�on�w, podczas kt�rych sam kap�an m�wi:

Kap�an: Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu. (1, 4, 7 i 10 pok�on)

Bo�e, oczy�� mnie z grzech�w moich i zmi�uj si� nade mn�. (2, 5, 8 i 11 pok�on)

Bez miary nagrzeszy�em, Panie, przebacz mi. (3, 6, 9 i 12 pok�on)

Potem kap�an jeszcze raz m�wi:

Kap�an:Panie i W�adco �ycia mojego, ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. Tak, Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego, albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy jedenpok�on do ziemi)

 

[Aposto�]

 

Aposto�, czyli fragment wyj�ty z Nowego Testamentu (listu lub Dziej�w Apostolskich) odczytywany jest w�wczas, gdy Liturgi� Uprzednio Po�wi�conych Dar�w sprawuje si� w �wi�to liturgiczne (opr�cz Zwiastowania Pa�skiego) przypadaj�ce na dzie� powszedni (od poniedzia�ku do pi�tku) Wielkiego Postu lub w Wielki Poniedzia�ek, Wtorek lub �rod�.

 

Diakon: M�dro��!

Lektor czyta nag��wek Aposto�a.

Diakon: B�d�my uwa�ni!

Lektor czyta Aposto�a.

 

[Ewangelia]

 

Ewangelia odczytywana jest w�wczas, gdy Liturgi� Uprzednio Po�wi�conych Dar�w sprawuje si� w �wi�to liturgiczne (opr�cz Zwiastowania Pa�skiego) przypadaj�ce na dzie� powszedni (od poniedzia�ku do pi�tku) Wielkiego Postu lub w Wielki Poniedzia�ek, Wtorek lub �rod�. Ponadto w Wielki Poniedzia�ek, Wtorek i �rod� zawsze jest czytana Ewangelia.

 

Wierni: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lektor �piewa podczas �piewu „alleluja” wybrane werety biblijne.

Kap�an (lub drugi diakon, je�li jest): M�dro��! Sta�my prosto! Wys�uchajmy �wi�tej Ewangelii!

Kap�an: Pok�j + wszystkim!

Wierni: I duchowi twojemu.

Diakon (lub kap�an, je�li nie ma diakona): Od (Mateusza, Marka, �ukasza, Jana Teologa) �wi�tej Ewangelii czytanie.

Wierni: Chwa�a Tobie, Panie, chwa�a Tobie.

Kap�an (lub drugi diakon, je�li jest): B�d�my uwa�ni!

Diakon czyta Ewangeli�. Po jej odczytaniu wierni �piewaj�:

Wierni: Chwa�a Tobie, Panie, chwa�a Tobie.

 

Kazanie lub homilia

 

Niezale�nie od tego, czy podczas Liturgii Uprzednio Po�wi�conych Dar�w odczytywany jest Aposto� i/lub Ewangelia, czy te� nie, w tym miejscu jest przewidziane miejsce na homili� lub kazanie.

 

Usilna ektenia

 

Diakon: Powiedzmy wszyscy z ca�ej naszej duszy i z ca�ego umys�u naszego, powiedzmy.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: Panie Wszechmog�cy, Bo�e ojc�w naszych, modlimy si� do Ciebie, wys�uchaj i zmi�uj si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: Zmi�uj si� nad nami, Bo�e, wed�ug wielkiej �askawo�ci Twojej, modlimy si� do Ciebie, wys�uchaj i zmi�uj si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si� (3 razy; i tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

Kap�an (cicho): Panie Bo�e nasz, usilne to b�aganie przyjmij od s�ug Twoich i zmi�uj si� nad nami wed�ug wielkiej �askawo�ci Twojej, i szczodrobliwo�ci Twoje ze�lij na nas i na wszystkich ludzi Twoich, kt�rzy oczekuj� od Ciebie wielkiego mi�osierdzia.

Diakon:

·Jeszcze m�dlmy si� za �wi�tobliwego Ojca naszego NN. Papie�a Rzymskiego, wielce b�ogos�awionego Patriarch� naszego NN, przewielebnego Arcybiskupa i Metropolit� naszego NN, mi�uj�cego Boga Biskupa naszego NN i wszystkich w Chrystusie braci naszych.

·Jeszcze m�dlmy si� za chroniony przez Boga nar�d nasz, w�adze rz�dowe i za ca�e wojsko.

W tym miejscu mo�na doda� inne pro�by.

·Jeszcze m�dlmy si� za obecnych tutaj ludzi, oczekuj�cych od Ciebie wielkiego i obfitego mi�osierdzia, za tych, kt�rzy czyni� nam mi�osierdzie i za wszystkich prawowiernych chrze�cijan.

Kap�an: Albowiem mi�osiernym i mi�uj�cym cz�owieka Bogiem jeste�, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Ektenia za katechumen�w

 

Diakon: M�dlcie si�, katechumeni, do Pana.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

Diakon:

·Wierni, za katechumen�w pom�dlmy si�, aby B�g zmi�owa� si� nad nimi.

·Aby pouczy� ich s�owem prawdy.

·Aby objawi� im Ewangeli� sprawiedliwo�ci.

·Aby zjednoczy� ich ze �wi�tym, Swoim, Apostolskim Ko�cio�em.

·Zbaw, zmi�uj si�, obro� i zachowaj ich, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Katechumeni, g�owy wasze przed Panem sk�o�cie.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Bo�e, Bo�e nasz, Tw�rco i Stworzycielu wszystkiego, kt�ry pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do zrozumienia prawdy, wejrzyj na Twoje s�ugi, katechumen�w i wyzw�l ich od starodawnego k�amstwa i podst�pu przeciwnika. I powo�aj ich do �ycia wiecznego, o�wiecaj�c ich dusze i cIa�a, i zaliczaj�c ich do duchowego Twojego stada, kt�re Twoim �wi�tym imieniem jest nazwane.

Kap�an (dono�nie): Aby i ci z nami chwalili prze�wi�te i wspania�e Imi� Twoje, Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Ektenia za tych, co do o�wiecenia (czyli chrztu na Wielkanoc)

(t� ekteni� odmawia si� od �rody IV Tygodnia Wielkiego Postu,

czyli od �rody po III Niedzieli Wielkiego Postu)

 

Diakon: Wszyscy katechumeni wyjd�cie; katechumeni wyjd�cie; wszyscy, co do o�wiecenia, przyst�pcie: pom�dlcie si� wy, co do o�wiecenia.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

Diakon: Wierni, za braci, co do �wi�tego o�wiecenia przygotowuj� si� i o zbawienie ich, do Pana m�dlmy si�.

·Aby Pan B�g nasz utwierdzi� ich i umocni�.

·Aby o�wieci� ich o�wieceniem rozumu i pobo�no�ci.

·Aby dopu�ci� ich w odpowiedniej porze do k�pieli nowego stworzenia, odpuszczenia grzech�w i szaty nieskazitelno�ci.

·Aby na nowo zrodzi� ich wod� i Duchem.

·Aby darowa� im doskona�o�� wiary.

·Aby zaliczy� ich do �wi�tego swojego i wybranego stada.

·Zbaw, zmi�uj si�, obro� i zachowaj ich, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

·Wy, co do o�wiecenia, g�owy wasze przed Panem sk�o�cie.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Objaw, Panie, swoje oblicze wobec tych, kt�rzy przygotowuj� si� do �wi�tego o�wiecenia i pragn� strz�sn�� grzeszne plugastwo, o�wie� ich zamys�, utwierd� ich w wierze, umocnij w nadziei, udoskonalaj w mi�o�ci, uczy� drogocennymi cz�onkami Chrystusa Twojego, kt�ry da� siebie jako odkupienie za dusze nasze.

Kap�an (dono�nie): Albowiem Ty jeste� o�wieceniem naszym, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Ektenie za wiernych

 

Diakon: Wszyscy, co do o�wiecenia, wyjd�cie; wy, co do o�wiecenia, wyjd�cie; wszyscy katechumeni wyjd�cie. Niech nikt z katechumen�w, tylko wierni, jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Kap�an (cicho): Bo�e wielki i godny wszelkiej chwa�y, kt�ry dzi�ki o�ywiaj�cej �mierci Chrystusa Twojego przenios�e� nas od zepsucia do stanu nieskazitelno�ci, Ty wszystkie nasze zmys�y wyzw�l od cierpi�tliwego umartwienia, stawiaj�c im za wz�r jako dobrego przewodnika wewn�trzny rozs�dek. I oko zatem niech nie stanie si� wsp�lnikiem z�o�liwego wejrzenia, a s�uch niech b�dzie zamkni�ty na pr�ne s�owa, j�zyk niech b�dzie oczyszczony ze s��w nieprzystojnych. Oczy�� i nasze wargi, kt�re chwal� Ciebie, Panie. Spraw, aby r�ce nasze powstrzymywa�y si� od z�ych uczynk�w, a czyni�y tylko to, co jest mi�e Tobie, co umacnia nasze cielesne cz�onki i my�li Twoj� �ask�.

Diakon: Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: M�dro��.

Kap�an: Albowiem przynale�y si� Tobie wszelka chwa�a, cze�� i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Kap�an: W�adco �wi�ty, naj�askawszy, prosimy Ciebie, kt�ry jeste� bogaty w mi�osierdzie, b�d� mi�o�ciw nam grzesznym. I uczy� nas godnymi przyj�cia Jednorodzonego Syna i Boga naszego, Kr�la chwa�y. Oto bowiem przeczyste Jego Cia�o i o�ywiaj�ca Krew w tej chwili wchodz�, maj�c by� z�o�one na mistycznym o�tarzu, niewidzialnie przenoszone przez niezliczone zast�py niebia�skie. Do Komunii �wi�tej z tych dar�w nas dopu�� bez pot�pienia, aby�my przez nie o�wieceni duchowym okiem stali si� synami �wiat�a i dnia.

Diakon: Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: M�dro��.

Kap�an: Wed�ug daru Chrystusa Twojego, z kt�rym b�ogos�awiony jeste�, z prze�wi�tym i dobrym i o�ywiaj�cym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Wielkie Wej�cie

(procesja z Darami Uprzednio Po�wi�conymi)

 

Wierni rozpoczynaj� �piewa� pierwsz� cz�� pie�ni Cherubin�w:

Wierni: Teraz Pot�gi niebia�skie z nami niewidzialnie s�u��.

Oto bowiem wchodzi Kr�l chwa�y.

Oto Ofiara mistyczna dokonana jest przenoszona.

Kap�an (wraz z diakonem) odmawia trzy razy pie�� Cherubin�w:

Kap�an: Teraz Pot�gi niebia�skie z nami niewidzialnie s�u��.

Oto bowiem wchodzi Kr�l chwa�y.

Oto Ofiara mistyczna dokonana jest przenoszona.

(Diakon):Z wiar� i mi�o�ci� przyst�pmy.

Aby�my uczestnikami �ycia wiecznego byli.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nast�pnie kap�an okadza uprzednio po�wi�cone Dary, poczym wykonuje trzy pok�ony do ziemi i z wielk� czci� przenosi je na o�tarz. W tym czasie nast�puje absolutna cisza, a wszyscy wierni wykonuj� pok�on do ziemi tak, aby nie patrzy� na Dary. Wierni pozostaj� w takiej pozycji tak d�ugo a� kap�an nie postawi Dar�w na o�tarzu i nie rozpocznie si� �piew drugiej cz�ci pie�ni Cherubin�w.

 

Wierni: Z wiar� i mi�o�ci� przyst�pmy.

Aby�my uczestnikami �ycia wiecznego byli.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Nast�pnie wszyscy odmawiaj� modlitw� �w. Efrema Syryjczyka:

Kap�an (unosi r�ce w g�r� w ge�cie b�agalnym):

Panie i W�adco �ycia mojego, ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. (wszyscy pok�on do ziemi)

Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. (wszyscy pok�on do ziemi)

Tak, Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego,

albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy pok�on do ziemi)

Nast�pnie wszyscy wykonuj� 12 zwyczajnych pok�on�w, podczas kt�rych sam kap�an m�wi:

Kap�an: Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu. (1, 4, 7 i 10 pok�on)

Bo�e, oczy�� mnie z grzech�w moich i zmi�uj si� nade mn�. (2, 5, 8 i 11 pok�on)

Bez miary nagrzeszy�em, Panie, przebacz mi. (3, 6, 9 i 12 pok�on)

Potem kap�an jeszcze raz m�wi:

Kap�an:Panie i W�adco �ycia mojego, ducha pr�no�ci, rozpaczy, pychy i czczych s��w oddal ode mnie. Duchem czysto�ci, pokory, cierpliwo�ci i mi�o�ci obdarz mnie, s�ug� Twojego. Tak, Panie, Kr�lu, daj mi r�wnie� ujrze� moje grzechy, abym nie os�dza� brata mojego, albowiem b�ogos�awiony jeste� na wieki wiek�w. Amen. (wszyscy jedenpok�on do ziemi)

 

B�agalna ektenia

 

Diakon: Dope�nijmy naszej wieczornej modlitwy przed Panem.

Wierni: Panie, zmi�uj si�. (I tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

·Za przyniesione i uprzednio po�wi�cone drogocenne dary, do Pana m�dlmy si�.

·Aby mi�uj�cy cz�owieka B�g nasz, przyj�� je na �wi�ty i niebia�ski, i duchowy Sw�j o�tarz jako przyjemny zapach duchowy, rozpostar� nad nami Bosk� �ask� i dar Ducha �wi�tego, m�dlmy si�.

·Aby�my wyzwolili si� od wszelkiego utrapienia, gniewu, biedy i niedostatku, do Pana m�dlmy si�.

Kap�an (cicho): Bo�e niewys�owionych i niewidzialnych Sakrament�w, w Tobie s� ukryte skarby m�dro�ci i rozumu. Ty objawi�e� nam spos�b sprawowania tej Liturgii i z powodu wielkiej Twojej mi�o�ci do cz�owieka wybra�e� nas grzesznych, aby�my sk�adali Tobie dary i ofiary za nasze grzechy i ignorancj�.Ty sam, niewidzialny Kr�lu, kt�ry stwarzasz dzie�a wielkie i niezg��bione, chwalebne i znakomite, kt�re s� niezliczone, wejrzyj na nas, niegodne s�ugi Twoje stoj�ce przed �wi�tym tym sto�em ofiarnym jak przed Twoim tronem Cherubin�w, na kt�rym Jednorodzony Tw�j Syn i B�g nasz spoczywa pod postaci� wzbudzaj�cych boja�� Sakrament�w, kt�re zosta�y z�o�one przed nami. Uwolniwszy i nas, i wiernych ludzi Twoich od wszelkiej nieczysto�ci, u�wi�� dusze i cia�a wszystkich nas u�wi�ceniem nieznanym, aby�my z czystym sumieniem, z nie zawstydzonym obliczem, o�wieconym sercem, mogli uczestniczy� w tych Boskich �wi�to�ciach i aby�my o�ywieni nimi zjednoczyli si� z samym Chrystusem Twoim, prawdziwym Bogiem naszym, kt�ry powiedzia�: kto spo�ywa Cia�o moje i kto pije Krew moj�, we mnie przebywa, a ja w nim. Aby�my my tak jak przebywa i zamieszkuje w nas S�owo Twoje, Panie, tak samo stali si� �wi�tyni� prze�wi�tego i uwielbianego Twojego Ducha, uwolnieni od wszelkiego diabelskiego podst�pu w uczynku albo s�owie, albo my�li i aby�my otrzymali obiecan� szcz�liwo�� ze wszystkimi �wi�tymi Twoimi, kt�rzy od wiek�w czynili rzeczy mi�e Tobie.

·Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

Diakon: O wiecz�r ca�y, doskona�y, �wi�ty, spokojny i bezgrzeszny, u Pana pro�my.

Wierni: Racz da�, Panie. (I tak po ka�dej nast�pnej pro�bie)

Diakon:

·O Anio�a pokoju, wiernego przewodnika, opiekuna dusz i cia� naszych, u Pana pro�my.

·O przebaczenie i odpuszczenie grzech�w i przewinie� naszych, u Pana pro�my.

·O rzeczy dobrei po�yteczne dla dusz naszych i o pok�j dla �wiata, u Pana pro�my.

·Aby pozosta�y czas �ycia naszego w pokoju i na pokucie dokona�, u Pana pro�my.

·O chrze�cija�ski koniec �ycia naszego, bezbolesny, bez wstydu, spokojny i o dobry wyrok na ostatecznym s�dzie Chrystusowym, pro�my.

·Zjednoczenie wiary i uczestnictwo Ducha �wi�tego uprosiwszy, sami sobie i jeden drugiemu, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu przed��my.

Wierni: Tobie, Panie.

 

Modlitwa Pa�ska

 

Kap�an: I dozw�l nam, Panie, z odwag�, bez pot�pienia, �mie� wzywa� Ciebie, Niebieskiego Boga Ojca, i m�wi�:

Wierni: Ojcze nasz, kt�ry jeste� w niebie, �wi�� si� imi� Twoje, przyjd� Kr�lestwo Twoje, b�d� wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpu�� nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie w�d� nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z�ego.

Kap�an: Albowiem Twoje jest Kr�lestwo, i pot�ga, i chwa�a, Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

Kap�an: Pok�j + wszystkim.

Wierni: I duchowi twojemu.

Diakon: G�owy wasze przed Panem pochylcie.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Bo�e, jedyny dobry i mi�osierny, kt�ry mieszkasz na wysoko�ciach i spogl�dasz na pokornych. Wejrzyj mi�osiernym okiem na wszystkich ludzi Twoich, i podtrzymuj ich. I dozw�l nam wszystkim przyst�pi� do Twoich o�ywiaj�cych Sakrament�w. Albowiem przed Tob� pochylili�my swoje g�owy, oczekuj�c od Ciebie wielkiego mi�osierdzia.

Kap�an (dono�nie): Przez �ask� i dobrodziejstwa, i mi�o�� do cz�owieka Jednorodzonego Syna Twojego, z Nim b�ogos�awiony jeste�, z przenaj�wi�tszym i dobrym, i o�ywiaj�cym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Komunia �wi�ta

 

Kap�an (cicho): Wejrzyj na nas, Panie, Jezu Chryste, Bo�e nasz, ze �wi�tego Mieszkania Twego i z Tronu chwa�y Kr�lestwa Twego i przyb�d�, aby nas u�wi�ci�. Ty, kt�ry w g�rze z Ojcem zasiadasz, i tu z nami niewidzialnie przebywasz. I uczy� nas godnymi, aby Twoja wszechw�adna r�ka udzieli�a nam przeczystego Twojego Cia�a idrogocennej Krwi, a przez nas wszystkim ludziom.

 

Kap�an (i diakon) wykonuje 3 pok�ony do ziemi, m�wi�c cicho:

Kap�an (i diakon): Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu.

 

Diakon: B�d�my uwa�ni.

Kap�an unosi Cia�o Pa�skie, �piewaj�c dono�nie:

Kap�an: Uprzednio Po�wi�cone �wi�te dla �wi�tych.

Wierni: Jeden jest �wi�ty, jeden Pan, Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca. Amen.

Kap�an �amie Cia�o Pa�skie, m�wi�c cicho:

Kap�an: Roz�amywany i dzielony jest Baranek Bo�y, roz�amywany i niepodzielny, kt�rego zawsze jedz� i nigdy nie spo�ywaj�, ale przyjmuj�cych on u�wi�ca.

 

Wierni: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Wszyscy: Wierz�, Panie i wyznaj�, �e Ty jeste� zaprawd� Chrystus, Syn Boga �ywego, kt�ry przyszed� na �wiat zbawi� grzesznik�w, z kt�rych pierwszym jestem ja.

Przyjmij mnie, Panie, jako uczestnika Twojej mistycznej Wieczerzy, gdy� nie b�d� opowiada� wrogom Twoim Tajemnic, ani te� nie dam Tobie poca�unku jak Judasz, lecz jak �otr wyznaj� Ciebie i wo�am: Wspomnij mnie, Panie, gdy przyjdziesz w swoim Kr�lestwie. Wspomnij mnie, W�adco, gdy przyjdziesz w swoim Kr�lestwie. Wspomnij mnie, �wi�ty, gdy przyjdziesz w swoim Kr�lestwie. Niech uczestnictwo w �wi�tych Twoich Tajemnicach nie b�dzie dla mnie przyczyn� s�du lub pot�pienia, ale niech b�dzie ono uzdrowieniem duszy i cia�a. Bo�e, b�d� mi�o�ciw mnie grzesznemu. Bo�e, oczy�� moje grzechy i zmi�uj si�. Bez miary nagrzeszy�em, Panie, przebacz mi.

 

[Najpierw kap�an udziela Komunii �w. diakonowi lub diakonom (je�li s�) na r�k�, m�wi�c cicho:

Kap�an: NN, diakonowi, podaje si� drogocenne i �wi�te, i przeczyste Cia�o Pana i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzech�w jego i na �ycie wieczne.]

 

Kap�an przed spo�yciem Cia�a Pa�skiego m�wi cicho:

Kap�an: Drogocenne i prze�wi�te Cia�o Pana i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa podaje si� mi, NN, kap�anowi na odpuszczenie grzech�w i na �ycie wieczne. Amen.

 

[W podobny spos�b przyst�puj� do Komunii �w. inni kap�ani obecni na Liturgii.]

 

Nast�pnie diakon, a je�li go nie ma, sam kap�an, wpuszcza Cia�o Pa�skie do wina w kielichu, nic nie m�wi�c.

Potem diakon, a je�li go nie ma, sam kap�an, wychodzi z kielichem do ludzi, �piewaj�c:

Diakon: Przyst�pcie.

Wierni: B�ogos�awi� Pana w ka�dym czasie. Alleluja.

 

Nast�puje Komunia �w. wiernych.

Kap�an: Przyst�puje do Komunii �w. [drogocennego i przeczystego Cia�a Pana i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa] s�uga Bo�y (s�u�ebnica Bo�a) NN. na odpuszczenie grzech�w swoich i na �ycie wieczne. Amen.

 

Po Komunii �w. kap�an czyni�c znak krzy�a kielichem nad o�tarzem, wypowiada cicho s�owa:

Kap�an: B�ogos�awiony B�g nasz.

Nast�pnie kap�an ukazuje kielich wiernym, �piewaj�c dono�nie:

Kap�an: W ka�dym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen. Dzi�ki Tobie sk�adamy, Chryste Bo�e nasz, kt�ry uczyni�e� nas sta� si� godnymi uczestnikami Twojego przeczystego Cia�a i Twojej czcigodnej Krwi przelanej za ca�y �wiat, na odpuszczenie grzech�w, Sakramentu Twojego zamys�u. Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Dzi�kczynna ektenia

 

Diakon: Sta�my prosto! Przyj�wszy Boskie, �wi�te, przeczyste, nie�miertelne, niebieskie i o�ywiaj�ce, wzbudzaj�ce boja��, Chrystusowe Sakramenty, godnie podzi�kujmy Panu.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: Obro�, zbaw, zmi�uj si� i zachowaj nas, Bo�e, w Twojej �askawo�ci.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Diakon: Aby ca�y wiecz�r by� doskona�y, �wi�ty, spokojny i bezgrzeszny, uprosiwszy, sami sobie i jeden drugiemu, i ca�e �ycie nasze Chrystusowi Bogu przed��my.

Wierni: Tobie, Panie.

Kap�an (cicho): Dzi�ki Ci sk�adamy, Zbawicielowi i Bogu wszystkich za wszystkie dobra, jakich nam raczy�e� udzieli� i za przyj�cie �wi�tego Cia�a i Krwi Chrystusa Twojego, i prosimy Ci�, W�adco mi�uj�cy cz�owieka: chro� nas pod przykryciem skrzyde� Twoich i daj nam a� do ostatniego tchu przyst�powa� do Twoich �wi�to�ci na o�wiecenie duszy i cia�a, i na dziedzictwo Kr�lestwa niebieskiego.

Kap�an (dono�nie): Albowiem Ty jeste� u�wi�ceniem naszym, i Tobie chwa�� oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

 

Modlitwa zaambonna

 

Kap�an: W pokoju wyjd�my.

Wierni: W imi� Pa�skie.

Diakon: Do Pana m�dlmy si�.

Wierni: Panie, zmi�uj si�.

Kap�an staje na �rodku �wi�tyni i �piewa modlitw� zaambonn�:

Kap�an: W�adco wszechmog�cy, Ty wszelkie stworzenie w m�dro�ci uczyni�e� i w niewys�owionym Twoim zamy�le, i w wielkiej �asce wprowadzi�e� nas w te �wi�te dni, na oczyszczenie dusz i cia�, na okie�znanie po��dliwo�ci, ku nadziei zmartwychwstania. Ty po czterdziestu dniach wr�czy�e� tablice przez Ciebie napisane s�udze Twojemu Moj�eszowi. Racz da� i nam, o Dobry, �wiczy� si� dobrze w wysi�kach, czas postu zako�czy�, wiar� w pe�ni zachowa�, g�owy niewidzialnych w��w podepta�, i okaza� si� zwyci�zcami grzechu i bez pot�pienia doj�� do uwielbienia �wi�tego zmartwychwstania. Albowiem b�ogos�awione jest i uwielbione czcigodne i wielkie imi� Twoje, Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen. Niech imi� Pa�skie b�dzie b�ogos�awione teraz i na wieki. (3 razy)

 

Psalm 33 (34)

 

1 Chc� b�ogos�awi� Pana w ka�dym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwa�a.

2 Dusza moja b�dzie si� chlubi�a w Panu, niech s�ysz� pokorni i niech si� wesel�!

1 Uwielbiajcie ze mn� Pana, imi� Jego wsp�lnie wywy�szajmy!

2 Szuka�em Pana, a On mnie wys�ucha� i uwolni� od wszelkiej trwogi.

1 Sp�jrzcie na Niego, promieniejcie rado�ci�, a oblicza wasze nie zaznaj� wstydu.

2 Oto biedak zawo�a�, a Pan go us�ysza�, i wybawi� ze wszystkich ucisk�w.

1 Anio� Pana zak�ada ob�z warowny wok� boj�cych si� Jego i niesie im ocalenie.

2 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szcz�liwy cz�owiek, kt�ry si� do Niego ucieka.

1 B�jcie si� Pana, �wi�ci Jego, gdy� bogobojni nie do�wiadczaj� biedy.

2 Mo�ni zubo�eli i zaznali g�odu; a szukaj�cym Pana �adnego dobra nie zabraknie.

1 P�jd�cie, synowie, s�uchajcie mnie; naucz� was boja�ni Pa�skiej.

2 Jakim ma by� cz�owiek, co mi�uje �ycie i pragnie dni, by za�ywa� szcz�cia?

1 Pow�ci�gnij sw�j j�zyk od z�ego, a twoje wargi od s��w podst�pnych!

2 Odst�p od z�ego, czy� dobro; szukaj pokoju, id� za nim!

1 Oczy Pana zwr�cone s� ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wo�anie.

2 Wo�ali, a Pan ich wys�ucha� i uwolni� od wszystkich przeciwno�ci.

1 Oblicze Pana zwraca si� przeciw �le czyni�cym, by pami�� o nich wyg�adzi� z ziemi.

2 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia z�amanych na duchu.

1 Wiele nieszcz�� spada na sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

2 Strze�e On wszystkich jego ko�ci: ani jedna z nich nie ulegnie z�amaniu.

1 Z�o sprowadza �mier� na przewrotnego, wrog�w sprawiedliwego spotka kara.

2 Pan uwalnia dusze s�ug swoich, nie dozna kary, kto si� do� ucieka.

 

 

B�ogos�awie�stwo ko�cowe

 

Potem kap�an b�ogos�awi lud:

Kap�an: B�ogos�awie�stwo Pa�skie niech zst�pi + na was, przez Jego �ask� i mi�o�� do cz�owieka, w ka�dym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w.

Wierni: Amen.

Diakon: M�dro��!

Wierni: Bardziej czczona od Cherubin�w

i bardziej ws�awiona bez por�wnania od Serafin�w,

bez skazy Boga S�owo porodzi�a�,

Ciebie Bogurodzico, wielbimy.

Kap�an: Chwa�a Tobie, Chryste Bo�e, Nadziejo nasza, chwa�a Tobie.

Wierni: Chwa�a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wi�temu, teraz i zawsze, i na wieki wiek�w. Amen. Panie, zmi�uj si� (3 razy). B�ogos�aw.

Kap�an: Chrystus prawdziwy B�g nasz, (w Wielkim Tygodniu: kt�ry dobrowolnie idzie na m�k� i �mier� dla naszego zbawienia) przez modlitwy przeczystej swojej Matki, �wi�tych s�awnych i chwalebnych Aposto��w, w�r�d �wi�tych ojca naszego �wi�tego Grzegorza Dialogosa, Papie�a Rzymskiego, (�wi�tych �wi�tyni i dnia), i wszystkich �wi�tych, niech si� zmi�uje nad nami i zbawi nas, albowiem jest dobry i mi�uj�cy cz�owieka.

Wierni: Amen.

T�umaczenie i opracowanie: Marek Blaza SJ

 


Creation date : 2007.02.07 • 15:20
Last update : 2007.02.07 • 15:20
Category : Teksty liturgiczne
Page read 9319 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License